International Professional University
of Technology in Osaka

キーワード検索結果

Keyword search results

Keyword search results

検索キーワード

横断的な学び

大阪国際工科専門職大学について

大阪国際工科専門職大学学びの概念図これまでの大学は、ある特定分野の学問を深く学び、その分野のみに特化・・・